آموزش

آموزش کار با نظرسنجی در پنل مدیریت نانوکارت-پارت اول

آموزش کار با نظرسنجی در پنل مدیریت نانوکارت-پارت اول

در این آموزش با نظرسنجی در پنل مدیریت نانوکارت آشنا می شوید

دوشنبه 28 فروردین 1396
ساخت نانو کارت